Lưu trữ thẻ: bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới

“Chặn” gian lận trong kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm là một trong những nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.