Lưu trữ thẻ: Chính phủ

6 nội dung cần sửa trong Luật Đất đai 2013

Dự kiến Luật đất đai 2013 sẽ có 6 điểm được sửa đổi, bổ sung. Chính phủ báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai, xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trong tháng 11/2021.

Rà soát, sửa đổi các quy định gây vướng mắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh

Rà soát, sửa đổi các quy định gây vướng mắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh

Nhằm rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội, ngày 22/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 514/TTg-PL yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, thống kê và đề xuất, kiến nghị gửi về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.