Lưu trữ thẻ: đầu tư tài chính

Thách thức quản lý đầu tư tài chính biến tướng

Không gian mạng phức tạp, tính ẩn danh của các chủ thể tham gia vào giao dịch khiến việc điều tra truy xét khó khăn, là thách thức lớn đối với việc quản lý đầu tư tài chính biến tướng.